அயோத்தியாபட்டினம்


அக்ரீபிபிஓ உதவி மையங்கள்

M.தாதனூர்

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs.P.பூபதி
போன் : 9566811551

வேடப்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs.கனகலக்ஷ்மி
போன் : 9487064763

ஆச்சான்குட்டப்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs.அமுதா
போன் : 9944993985

வெள்ளாளகுண்டம்

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : மஞ்சுளா
போன் : 8608060775

D.பெருமாப்பாளையம்

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs.இலக்கியா
போன் : 8870359312

கூட்டாத்துபட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : தங்கம்
போன் : 9629454967