கொங்கணாபுரம்


அக்ரீபிபிஓ உதவி மையங்கள்

கொரணம்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : ராஜேஸ்வரி
போன் : 8870812148

வெள்ளக்கல்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : சுகன்யா
போன் : 9095075619

கச்சுப்பள்ளி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : சந்தியா
போன் : 6374248062

தங்காயூர்

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : தாரணி
போன் : 9597607155

குரும்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : கோகிலாமணி
போன் : 8760242893

வெள்ளாளபுரம்

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : கவிதா
போன் : 9360262985