மகுடஞ்சாவடி


அக்ரீபிபிஓ உதவி மையங்கள்

கனககிரி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs.பெரியசாமி
போன் : 9952357966

இடங்கனசாலை பிட் -II

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs.கலைசெல்வி
போன் : 8508724763

இடங்கனசாலை பிட் - I

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : N.செல்வி
போன் : 7639675771

கண்டர்குலமாணிக்கம்

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs. செல்வராஜ்
போன் : 9976651067

தப்பக்குட்டை

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs. சண்முகம்
போன் : 9952811803

நடுவனேரி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs. சிந்தாமணி
போன் : 9043269305