ஓமலூர்


அக்ரீபிபிஓ உதவி மையங்கள்

வெள்ளாளப்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : மல்லீஸ்வரி
போன் : 9443959041

பாகல்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : சத்யா
போன் : 7708671761

கருப்பூர்

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : கிருஷ்ணவேனி
போன் : 9487785772

ஓலைப்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : அம்மு
போன் : 9087789506

மாரமங்கலம்

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : ஜகதாம்பாள்
போன் : 9865675220

சிக்கம்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : சுமதி
போன் : 9894515056