ஓமலூர்


அக்ரீபிபிஓ உதவி மையங்கள்

வெள்ளாளப்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : மல்லீஸ்வரி
போன் : 9443959041

பாகல்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs. சத்யா
போன் : 7708671761

கருப்பூர்

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs. கிருஷ்ணவேனி நடராஜன்
போன் : 9487785772

இலவமரத்தூர்

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs. மகேஸ்வரி
போன் : 9626726943

கரிசல்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs. சின்னமுத்து
போன் : 8608265520

செல்லபிள்ளைகுட்டை

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : சிவஜோதி
போன் : 9894515056