பனமரத்துப்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ உதவி மையங்கள்

கஜல்நாய்க்கன்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : சர்மதி
போன் : 9566694028

நாழிக்கல்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : செல்வபாரதி
போன் : 9965911289

அடிக்கரை

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs. சாந்தி
போன் : 9543211731

சந்தியூர்

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : ஹேமலதா
போன் : 7397501144

கலரம்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : Mrs. காந்திமதி
போன் : 9380666606

தாசநாய்கன்பட்டி

அக்ரீபிபிஓ மைய முகவரி
மைய பொறுப்பாளர் : பாலசுந்தரி
போன் : 9442957688